Prezentare

     

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Mureş, instiţutie publică cu personalitate juridică, este serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii  şi Patrimoniului Naţional în judeţul Mureş.

Sub actuala formă, funcţionează în baza HOTĂRÂRII nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010.

Direcţia îndeplineşte, la nivelul judeţului Mureş, atribuţiile M.C.P.N. în domeniul culturii şi artei, al protejării patrimoniului cultural naţional şi al valorificării şi dezvoltării elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivităţii mureşene, asigurând implementarea strategiei şi politicilor elaborate de minister.

Principalele atribuţii ale Direcţiei sunt cele stabilite prin art. 17 din Hotărârea de Guvern nr. 90/10.02.2010:

(1) Direcţiile judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale:

a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii.

(2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură şi patrimoniul naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.


      Activitatea Direcţiei este condusă pe plan local de către prefectul judeţului Mureş, în conformitate cu prevederile art.133, alin. (1) din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001.

      Patrimoniul Direcţiei este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea  publică  sau privată a statului, pe care le administrează în condiţiile legii, cu diligenţa unui bun proprietar. Patrimoniul Direcţiei poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi  prin  preluarea  în custodie sau transfer, cu acordul părţilor, de  bunuri din partea unor instituţii  publice centrale şi locale, a unor  persoane juridice de drept  privat sau persoane fizice din ţară sau străinătate.

» Anunt „Tânărul Euro26 – Acces la cultură”

Accesul gratuit la actul de cultura, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani in domeniul cultural-artistic

 

HOTARARE nr. 385 din 18 martie 2004 privind accesul gratuit la actul de cultura, la nivel national, al pensionarilor care au activat minimum 10 ani in domeniul cultural-artistic
EMITENT: GUVERNUL ; PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 6 aprilie 2004

ART. 1
(1) Pensionarii din sistemul asigurãrilor sociale de stat, precum şi pensionarii din alte sisteme proprii de asigurãri sociale, care au activat cel puţin 10 ani în domeniile culturii şi ale artei, în pluralitatea tipologiilor creaţiilor artistice, inclusiv cei care au activat în mass-media (scrisã şi audiovizual) în domeniile culturii şi ale artei, beneficiazã de intrãri gratuite, pe bazã de legitimaţii speciale, emise la solicitarea persoanelor interesate, la muzee, la case memoriale, în sãli de cinematograf, la teatre, în alte instituţii de culturã, din subordinea organelor administraţiei publice centrale sau locale.

Mentionam ca in prezent, din motive tehnice, Ministerul Culturii si Patrimoniului National nu poate executa formatul de legitimatii speciale. Pana la momentul cand va fi posibil acest lucru, sunt amise solicitantilor ADEVERINTE, documente cu caracter oficial, care inlocuiesc legitimatiile speciale si au valabilitate pana va fi executata o noua serie din aceste documente.Documente ataşate
» HG_90_2010

Ultima actualizare: 29.02.2016
» Lista completă